خط فعاليت ربات ها    تعداد بازدید : 126

    امتیاز این محصول : 1


    در اين کارخانه پروفيل ها به پنل تبديل ميشود که استاندارها با ربات ها و غير استانداردها با نيروي انسني ساخته ميشوند و در اين کارخانه اهميت ويژه اي از حيث گروه طراحي و محاسباتي نقش ايفا مينمايند. اين کارخانه با مديريت پرسنل داخلي و خارجي اداره خواهد شد.
    ساخت انواني پنلها و پروفيلها و قابها و ورق آلومينيومي آلياژي