شرکت نرم افزاری بهپردازان
 


    کوره رنگ آميزي    تعداد بازدید : 552

    امتیاز این محصول : 1


    لوازم وقطعات توليدي مجتمع کارخانجات يورو استار در خط توليد نقاشي به صورت تونل هاي رنگ کوره اي ، رنگ آميزي مي شوند.


    لوازم وقطعات توليدي مجتمع کارخانجات يورو استار در خط توليد نقاشي به صورت تونل هاي رنگ کوره اي ، رنگ آميزي شده و جهت استفاده به پروژه ها منتقل مي گردد که پس از اتمام پروژه و برگشت آن به کارخانه براي انبار کردن آن ها مجددا تعمير و رنگ آميزي و انبار مي شود تا براي استفاده مجدد آماده باشند.