شرکت نرم افزاری بهپردازان
 


    سرمايه گذاري مسکن    تعداد بازدید : 516

    امتیاز این محصول : 2


    شرکت سرمايه گذاري مسکن قادر است به صورت مستقل صرفا با تکنولوژي گروه يورواستار به اجراي پروژه هاي مختلف بپردازد.


    شرکت سرمايه گذاري مسکن قادر است با جذب سرمايه گذاري داخلي وخارجي و نيز جلب مشارکت بانک ها و... به صورت مستقل صرفا با تکنولوژي گروه يورواستار پروژه هايي را در مقاطع مختلف سازه و يا به صورت کامل (کليد تحويل) اجرا نمايد.